Laddar...
Laddar dina
sociala matchningar
(kan ta upp till en minut)...


Allmänna villkor

OBSERVERA:
Var vänlig läs följande villkor och bestämmelser noggrant. Genom användning av denna webbsida och innehåll härifrån godkänner Ni att vara bunden av nedanstående villkor och bestämmelser. Om Ni inte samtycker till nedanstående villkor och bestämmelser, bruka varken webbsida eller något av dess innehåll.

1. DEFINITIONER
1.1 I följande villkor och bestämmelser har följande ord denna specifika betydelse ifall inte annat anges:

a) "Avtal" innebär den överenskommelse för tillhandahållande av tjänsten mellan Användare och Shake My World vari dessa villkor och bestämmelser är införlivade.

b) "Sökande" en privatperson eller juridisk person som ansöker om medlemskap

c) "Immaterialrättsliga rättigheter" inkluderar alla patent, databas rättigheter, copyrights, registrerade och oregistrerade designrättigheter, registrerade och oregistrerad varumärken och alla liknande rättigheter oavsett var i världen de existerar samt rättigheten att ansöka om formellt skydd av dessa;

d) "Shake My World" är Shake My World AB, 556734-7348,

e) "Ansvarsskyldighet" innebär det ansvar för alla typer av skadestånd, anspråk, förfaranden, rättsliga åtgärder, domstolsutslag, utgifter, kostnader och andra skador eller olägenheter;

f) "Medlem" är en privatperson eller juridisk person vars Medlemskap blivit godkänt av Shake My World och vars Medlemskap för tillfället är giltigt;

g) "GuldMedlemskap" ger rättighet till alla Tjänster som Shake My World tillhandahåller;

h) "Övrig användare" innebär alla icke-medlemmar som använder sig av webbsidan;

i) "Anslag" innebär uppvisande, utställande, publicerande, distribuerande, vidarebefordrande eller avslöjande av information, detaljer eller annat material på Tjänsten, fraserna "Anslå" och "Anslagen" skall användas i enighet med detta;

j) "Profil" är den del som innehåller detaljer, fotografier och/eller information om Användaren skapad och Anslagen av Användaren;

k) "Tjänst" innebär den service tillhandahållen för Användaren av Shake My World, vilken inbegriper men är inte begränsat till; Shake My Worlds tillåtande av Användarens surfande på webbsidan, kontaktande och/eller bli kontaktad av andra Medlemmar genom webbsidan och/eller anslag av information på webbsidan;

l) "Villkor och Bestämmelser" De villkor och bestämmelser som gäller för användandet av denna tjänst är representerade av detta Avtal. Shake My World har rätt att variera eller modifiera dessa efter eget gottfinnande när som helst och därefter publicera förändringarna på webbsidan;

m) "Användare" är den person som antingen är Medlem eller Guldmedlem;

n) "webbsida" innebär webbsidan med URL www.shakemyworld.se eller www.shakemyworld.com (eller vilken som helst annan URL som Shake My World godtyckligt väljer att använda för att tillhandahålla tjänsten).

o) ”Aktivitet” innebär antingen en medlems eller företags -arrangerad aktivitet för medlemmar och/eller deras vänner;

1.2 Om inte sammanhanget kräver annat inkluderar ord i singular även plural och vice versa och ord i ett genus inkluderar alla genusformer.

2. BEHÖRIGHET
2.1 Genom att samtycka till dessa bestämmelser försäkrar Sökanden följande för Shake My World:

a) Att Sökanden är över 18 år;
b) Att Sökanden inte har blivit fälld för någon vålds- eller ofredanderelaterad lagöverträdelse; och/eller
c) Att Sökanden inte har varit föremål för något domstolsförelägganden eller påbud om betalning av skadestånd.

2.2 Om Sökanden inte är villig eller inte kan försäkra ovanstående i klausul 2.1 skall Sökanden inte ansöka om Medlemskap.

2.3 Försäkringarna angivna i klausul 2.1 skall vara fortlöpande varaktiga under hela Medlemskapet. I enlighet med detta måste den Medlem som blir fälld för någon vålds- eller ofredanderelaterad lagöverträdelse; eller blir föremål för något domstolsförelägganden eller påbud om betalning av skadestånd, genast underrätta Shake My World och upphöra att använda Tjänsten. Medlemskapet skall anses uppsagt med omedelbar verkan.

3. KONTRAKTSUNDERLAG
3.1 Detta är en juridiskt bindande överenskommelse mellan Användaren och Shake My World för tillhandahållandet av Tjänsten.

3.2 Villkoren och Bestämmelserna för användandet av tjänsten skall styra Avtalet mellan Användare och Shake My World med uteslutande av alla andra villkor och bestämmelser. Användaren samtycker till att följa dessa villkor och bestämmelser så som de står i detta Avtal och vilka som helst andra villkor och bestämmelser ändrade över tiden av Shake My World.

3.3 De villkor och bestämmelser som ändrats under tiden ersätter alla andra villkor och bestämmelser tidigare aviserade till Användaren.

3.4 Shake My World behåller rätten att ändra villkoren och bestämmelserna när som helst. Om Shake My World med sin fulla handlingsrätt väljer att ändra villkoren och bestämmelserna, kommer dessa uppdateringar att anslås tillämpligt på webbsidan emellanåt.

3.5 Anställda hos Shake My World, inkluderar även underleverantörer och ombud för Shake My World har ingen befogenhet att representera eller garantera något angående Tjänsten som inte är skriftligt bekräftat av Shake My World.

3.6 Användaren bekräftar att han/hon inte förlitar sig på någon representation och/eller garanti som inte har gjorts i enlighet med dessa villkor och bestämmelser.

3.7 Shake My World förbehåller sig rätten att övervaka och med ensam beslutsrätt ta bort information, fotografier och annat material som anslagits av Användare, Medlemmar eller Övriga Användare.

3.8 Shake My World har rätt att avvisa ansökningar om Medlemskap och att avsluta Medlemskap när som helst.

3.9 Avtalet mellan Shake My World och Användaren träder i kraft då Shake My World godkänner Användarens ansökan om Medlemskap. Ingen ansökan skall anses godkänd förrän Användaren har mottagit en bekräftelse av Medlemskapet från Shake My World via e-mail.

3.10 Användaren kommer inte att initiera kontakt via meddelanden med andra Medlemmar förrän Shake My World har mottagit betalning för ett Guldmedlemskap;  

3.11 Shake My World förbehåller sig rätten att ändra tjänsten emellanåt, förutsatt att det inte har en betydande ogynnsam effekt på Tjänstens kvalitet enl Shake My World.

4. PRIS OCH BETALNING
4.1 Kostnaden för Tjänsten kommer att vara den aktuella som anges på webbsidan. Alla prishöjningar kommer att visas på webbsidan.

4.2 Alla priser inkluderar tillämplig moms, för privat personer och exklusive moms för juridiska personer och alla specifikationer angående växlingskurser är endast approximativa och kan variera emellanåt.

4.3 Användaren skall betala Shake My World summan specificerad på webbsidan enligt Avtal utan vare sig motfordran, avdrag eller annat innehållande av någon del av beloppet.

4.4 Detta Avtal kan avslutas av båda parter när som helst och vilken som helst anledning genom skriftligt meddelande. Avslutande av avtalet av någon av parterna kommer att anses gällande då ena parten skriftligt meddelar till den andra sina intentioner.

4.5 Inga belopp betalda av Användaren till Shake My World kommer att återbetalas. Ett avslutande eller återbud av detta avtal av Användaren eller Shake My World när som helst för vilken som helst anledning kommer inte berättiga Användaren till återbetalning av någon del av det betalda beloppet.

4.6 Betalning för Guldmedlemskap sker i förskott och är en prenumeration. Hela summan för den initiala perioden betalas i förskott, därefter bara månadsvis i förskott. När betalning för ett Guldmedlemskap hos Shake My World skett med kreditkort eller motsvarande betalningsmetod kommer efterföljande månadsbetalning automatiskt att debiteras det valda betalningssättet när den initiala perioden är slut, och informeras om detta till Medlemmen. För att avsluta denna automatiska betalningsmöjlighet måste medlemmen specificera detta genom tillbörlig metod på Tjänsten.


5. MEDLEMSFÖRPLIKTELSER
5.1 Medlemmen förbinder sig att inte:

a) Anslå personlig information i den relevanta Användarprofilen, inbegripet men inte begränsat till Användarens telefonnummer, adress, e-mailadress eller URL. Inte heller tillåts Användaren Anslå någon typ av information vilken kan göra det möjligt för Andra Användare eller Medlemmar att direkt kontakta Användaren;

b) överföra eller Anslå information, bilder eller annan typ av material som bryter mot, kränker, överträder eller motsäger någon lag, förordning, författning eller regel eller annan parts rättigheter (inbegriper men är inte begränsat till Immaterialrättsliga rättigheter och rätten till privatliv);

c) använda Tjänsten för att gynna någon annan webbsida, tjänst eller affärsverksamhet på något sätt, inbegripet men inte begränsat till Anslående av privata e-mailadresser, URL eller personliga telefonnummer i respektive Användares profil. Undantaget är information och marknadsföring för aktiviteter som SKA genomföras för medlemmarna på Shake My World;

d) söka utverka andra Medlemmars affärsverksamhet, att köpa eller sälja produkter genom Tjänsten;

e) på något sätt missbruka Tjänsten eller någon information Anslagen på Tjänsten;

f) försöka tillskaffa sig obehörig tillgång till någon typ av information tillgänglig från Tjänsten eller något av de nätverk som används för att tillhandahålla densamma;

g) på något sätt Anslå eller reproducera någon information eller material där de Immaterialrättsliga rättigheterna tillhör en annan part utan dennes tidigare givna tillåtelse;

h) kopiera, i helhet eller delar av någon av den information som finns på webbsidan (vilket inbegriper men är inte begränsat till vilken som helst information i andra Medlemmars Profiler) annat än för syften medräknade i Avtalet;

i) skicka någon typ av kedjebrev eller skräppost till andra Medlemmar;

j) på något sätt överlåta, dela eller bemyndiga någon annan person att använda Användarens Medlemskap;

k) vidarebefordra, anslå eller e-posta till någon annan Medlem någon information, bild eller annat material, som enligt Shake My World kan anses uttalat sexistisk, rasistisk, smädlig, hotfull, ärekränkande, sexuellt antydande eller oanständig.

l) vidarebefordra, anslå eller e-posta till någon annan Medlem någon information, bild eller annat material, vilket kan kränka andra Användares politiska eller religiösa övertygelse.

6. PROFIL
6.1 Användaren känner till att Andra Användare kommer att kunna se Profilen.

6.2 Shake My World får kopiera eller reproducera all information Anslagen av Användaren på webbsidan på alla sätt som Shake My World finner lämpligt.

6.3 Om Användaren väljer att Anslå eller avslöja konfidentiell eller känslig information om sig själv till Andra Användare görs detta helt på Användarens egen risk.

6.4 Användaren kommer att kunna se andra Användares detaljer och Profiler.

6.5 Användaren försäkrar (och framhåller) för Shake My World att all information Anslagen av användaren;

a) är riktig, sanningsenlig, fullständig och inte vilseledande; samt
b) kommer att bli uppdaterad regelbundet av Användaren så att den förblir riktig, sanningsenlig, fullständig och inte vilseledande.

6.6 Shake My World förbehåller sig rätten att granska Profilen emellanåt och att ändra eller stryka hela eller delar av Profilen om Shake My World efter eget gottfinnande anser att det bör ändras eller strykas.

7. UPPSÄGANDE
7.1 Uppsägande av tjänsten kan inträffa om:
a) användaren inte har betalat Shake My World på förfallodagen för utestående betalning;
b) användaren bryter mot villkoren i detta Avtal;
c) användaren ständigt bryter mot villkoren i detta Avtal;
d) användaren inte på begäran kan ge Shake My World nödvändig information för att Shake My World skall kunna fastställa riktigheten eller giltigheten hos information anslagen av Användaren; och/eller
e) Shake My World anser att någon information Anslagen av Användaren är skadlig eller potentiellt skadlig för Shake My Worlds affärsverksamhet. I så fall har Shake My World rätten att, utan förbindelse till annan kompensation, utöva någon av eller alla rättigheterna i klausul 7.2 nedan.

7.2 I händelse av att något av ovanstående i klausul 7.1 sker i samband med Användaren kommer:
a) Shake My World att kunna uppsäga avtalet med omedelbar verkan;
b) Shake My World omedelbart att kunna tillsvidare avstänga eller avsluta Användarens tillgång till Tjänsten utan förvarning; och/eller
c) alla belopp som Användaren är skyldig Shake My World förfalla till betalning.
d) alla åtaganden/rättigheter Användaren har på Tjänsten att förverkas.

7.3 Alla misslyckanden av Shake My World att genomdriva rättighet till avslutande av avtalet baserat på Användarens kränkning av villkoren i detta avtal utgör inte ett avstående från rättigheterna och Shake My World förbehåller sig att nyttja rättigheterna när som helst.

8. IMMATERIALRÄTTSLIGA RÄTTIGHETER OCH FÖRTROENDEN
8.1 Shake My World innehar och förbehåller sig rätten till samtliga immaterialrättsliga rättigheter som uppkommer inom Tjänsten.

8.2 Användaren garanterar att all information anslagen och presenterad i Användarens profil är framtagen av Användaren, att Användaren är ensam upphovsman till Profilen och att tredje man inte gör/kommer att göra något som helst immaterialrättsligt anspråk till material i Profilen. Användaren överlåter samtliga immaterialrättsliga rättigheter i Profilen till Shake My World under sitt medlemskap.

8.3 Användaren gör inte gällande några som helst anspråk att anges som upphovsman till Profilen.

8.4 Med undantag för åtaganden i detta Avtal åtar sig Användaren att vara konfidentiell och att inte använda någon information relaterad till Tjänsten som yppats för Användaren eller som Användaren får veta, förutom när sådan information är allmänt känd eller måste avslöjas enligt lag.

8.5 Användaren ger sitt samtycke till Shake My World att behandla Användarens personuppgifter. Shake My Worlds målsättning är att hålla Användarens personliga uppgifter konfidentiella, såsom efternamn, mailadress och kreditkortsnummer, och inte avslöja denna typ av information till tredje part.


9. GARANTI
9.1 Tjänsten tillhandahålls i sin nuvarande form och Shake My World kan inte garantera att Tjänsten eller någon del av Tjänsten kommer att tillfredsställa Användarens krav, ändamål eller förväntningar.

9.2 Shake My World försäkrar inte att någon av tillhandahållen information eller material på tjänsten är riktig.

9.3 Shake My World ger ingen garanti angående Tjänsten, resultat, tillgänglighet eller oavbruten användning av Tjänsten.

10. ÅNGERRÄTT

10.1 Shake My World tillämpar rättspraxis enligt e-handelslagen och distans- och hemförsäljningslagen

11. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN
11.1 webbsidan är endast ett forum för Medlemmar att Anslå information om sig själva och Aktiviteteter och för att låta Användare ta kontakt med andra Medlemmar genom användning av Tjänsten.

11.2 Användaren skall vara medveten om att information anslagen av andra Medlemmar i deras respektive profiler endast är en beskrivning av hur de beskriver sig själva. Användaren skall inte ta för givet att informationsinnehållet i någon profil nödvändigtvis är korrekt och exakt.

11.3 Shake My World har ingen möjlighet att kontrollera att Medlemmarnas profiler eller Andra Användare är korrekta och icke vilseledande. Shake My World försäkrar inte att informationen i någon profil är riktig och har ingen skyldighet att verifiera någon information i någon profil.

11.4 Innan handlande efter någon information i någon profil eller någon information som mottagits av Användaren genom användandet av Tjänsten, måste Användaren med egna medel genomföra en enligt Användaren tillämplig utredning för att tillfredsställa sig själv i fråga om sanningshalt och riktighet i denna av information.

11.5 Om Användaren arrangerar någon typ av möte med någon person genom Tjänsten gör Användaren så på egen risk. Användaren bör anta de försiktighetsåtgärder som Användaren bedömer nödvändiga för att tillförsäkra sin egen personliga säkerhet. Läs mer under ”att tänka på innan du går på date”


12. BEGRÄNSNINGAR & FÖRPLIKTELSER
12.1 Shake My World är inte ansvarsskyldiga för någon defekt inom Tjänsten orsakad eller bidragandeorsakad av Användaren eller någon annan Medlem.

12.2 Shake My World är inte ansvarsskyldiga inför Användaren om något belopp som Användaren är skyldig Shake My World inte har blivit fullständigt betalt på förfallodagen.

12.3 Användaren skall ge Shake My World en rimlig chans att kompensera eventuella spörsmål för vilka Shake My World är ansvariga innan Användaren ådrar sig några kostnader eller utgifter i avhjälpning i spörsmålet. Om Användaren inte gör så har Shake My World inga förpliktelser gentemot Användaren.

12.4 Användaren skall presentera skriftligt stöd för all fordran för vilken det uppgivits att Shake My World är betalningsansvarig tillsammans med skriftlig detaljerad beskrivning av hur skadan orsakats av Shake My World och de åtgärder Användaren har vidtagit för att minska skadan innan Shake My World har något ansvar för Användarens fordran.

12.5 Shake My World har inget ansvar för Användaren i den mån som Användaren är täckt av någon försäkring och Användaren skall tillförsäkra att hans eller hennes försäkringsgivare avsäger sig all rättighet till subrogation de kan ha mot Shake My World.

12.6 Shake My World har ingen ansvarsskyldighet för Användaren i samband med Användarens användning av Tjänsten eller Användarens tillit till någon av informationen eller materialet som finns anslaget på Tjänsten eller har anslagits till Användaren av andra Medlemmar.

12.7 Det är möjligt för Andra Användare eller obehöriga användare att få tag på och missbruka information om Användaren som en följd av Användarens användande av Tjänsten. Shake My World har ingen ansvarskyldighet för Användaren med anledning av någon Medlems eller obehörig användares missbruk av information eller annat material som anslagits av Användaren på Tjänsten eller till andra Medlemmar.

12.8 Shake My World har ingen ansvarsskyldighet för några:

a) följdskador (inbegripet men inte begränsat till vinstförlust, förlust av goodwill, ryktesskada, dataförlust, programförlust eller driftstörningar);
b) ekonomiska förluster eller andra liknande förluster; och/eller särskilda skador och indirekta förluster.

12.9 Användaren är skyldig att mildra vilka som helst förluster, skador, kostnader och utgifter som Användaren ådrar sig.

12.10 Shake My Worlds totala ansvarsskyldighet till Användaren under eller uppkommande i förhållande till något kontrakt kan inte överskrida 5 gånger det belopp betalt av Användaren för Tjänsten (om något) under det kontraktet eller en summa av 5000 kr, vilken som är den högre summan.

12.11 Var och en av begränsningarna eller förpliktelserna i detta Avtal skall anses återkommande och appliceras som avskild föreskrift för var och en av:

a) Ansvarsskyldighet vid kontraktsbrott;
b) Ansvarsskyldighet vid åtalbar handling
c) Ansvarsskyldighet vid överträdelse av lagstadgad plikt;

Utom klausul 12.10 ovan vilken skall tillämpas en gång endast i samband med alla de nämnda typerna av ansvarsskyldighet.

12.12 Inget i detta Avtal skall undanta eller begränsa Shake My Worlds ansvarskyldighet för dödsfall eller personskada beroende på Shake My Worlds försumlighet eller någon ansvarsskyldighet som har sin grund i bedrägeri av Shake My World eller vilken som helst annan ansvarsskyldighet som Shake My World ej kan tillåtas undanta eller begränsa genom lag.

12.13 Inget i detta kontrakt skall undanta eller begränsa någon av Användarens lagstadgade rättigheter vilka inte kan undantas eller begränsas på grund av Användarens agerande som konsument.

12.14 Shake My World har ingen ansvarsskyldighet gentemot Användaren för någon typ av försening i verkställandet av denna Tjänst eller något annat ärende i den mån som sådana händelser och/eller ärenden beror på andra händelser utanför Shake My Worlds rimliga kontroll inbegripet men inte begränsat till krig, översvämning, brand, arbetstvister, strejk, lockout, kravaller, medborgaruppror, uppsåtlig skada, explosion, regeringshandlande eller liknande händelser.

13. SKADESLÖSHET

13.1 Användaren godtar att trygga och att hålla Shake My World tryggad mot alla typer av förluster, förhandlingar, förlorade intäkter, skadestånd, domar, utgifter, kostnader (inbegripet men inte begränsat till ökade administrationskostnader och rättsliga kostnader på full tillförsäkran om skadeslöshet), rättsanspråk, rättsliga åtgärder och/eller ansvarsskyldighet för Shake My World som härrör från eller är relaterad till Användarens användning av Tjänsten, information eller annat material anslaget på Tjänsten av Användaren eller som härrör från eller har sin grund i något kontraktsbrott, ohederlig handling eller försummelse eller någon överträdelse mot lagstadgad plikt av Användaren.

14. GENERELLT
14.1 Alla tredje parts rättigheter är undantagna och ingen tredje part skall ha någon som helst rättighet att åberopa detta Avtal.

14.2 Oaktat ovanstående klausul, skall detta inte gälla de medlemmar av Shake My World Gruppen som skall ha rätt att åberopa detta Avtal som om de vore Shake My World. Vilken som helst tredje partsrättighet att åberopa detta Avtal kan anpassas eller tillintetgöras utan den tredje partens medgivande.

14.3 Ingen avsägning av Shake My World av något avtalsbrott mot detta Avtal skall anses vara en avsägning av något påföljande brott av samma föreskrift eller någon annan föreskrift.

14.4 Detta Avtal innehåller det fullständiga avtalet mellan Användare och Shake My World. Om någon föreskrift, i helhet eller delvis, i detta avtal anses vara ogiltigt eller icke-genomdrivbart av en habil domstol eller överhet skall giltigheten hos övriga föreskrifter i detta Avtal och övriga delar av den berörda föreskriften förbli opåverkade och fortfara att vara i full kraft och gällande.

14.5 Detta Avtal är gällande för och tolkas enligt Svensk lag, parterna går med på att uteslutande underkasta sig Svensk domstols jurisdiktion.